Ansambli

Gyarmati Kata, Direktor Drame na mađarskom jeziku